استخر پردیس (اصفهان)

Pardis - استخر پردیس (اصفهان)

آدرس : اصفهان -خیابان جی ،نرسیده به چهارراه شهید رجایی ، استخر پردیس

استخر پردیس -خیابان جی

Tel : 031-35229060