استخر رسالت (تبریز)

Resalat - استخر رسالت (تبریز)

آدرس : تبریز -خیابان رسالت ،جنب مخابرات شهید باکری، باشگاه رسالت

باشگاه رسالت -خیابان رسالت

Tel : 041-34471847-46