استخر قصرموج (ارومیه)

Ghasr e Mooj - استخر قصرموج (ارومیه)

آدرس : ارومیه -خیابان ورزش، مجموعه ورزشی شقایق ،استخر قصرموج

استخر قصرموج -خیابان ورزش

Tel : 044-33449070