استخر قصرموج

Ghasr e Moj - استخر قصرموج

آدرس : تهران - میرداماد ،خیابان شمس تبریزی جنوبی

استخر قصرموج _ میرداماد

Tel : 021-22222850