استخر روح بخش (رشت)

Roh Bakhsh - استخر روح بخش (رشت)

آدرس : گیلان -رشت،کیلومتر2 جاده رشت -انزلی ،بعد از کارخانه پوشش ،استخر روح بخش

استخر روح بخش -جاده رشت -انزلی

Tel : 013-33701080