استخر پیام مخابرات (اهواز)

Mokhaberat - استخر پیام مخابرات (اهواز)

آدرس : اهواز -کیان پارس ،خیابان ساحلی ،به سمت پمپ بنزین ساحلی

استخر مخابرات -خیابان ساحلی

Tel : 061-33388218-19