استخر نگین (رویان)

Negin - استخر نگین (رویان)

آدرس : نور-رویان ،انتهای مسجد جامع ،جنب پل سبزه رود

استخر نگین - انتهای مسجد جامع

Tel : 011-44545925