مجموعه آبی دریادلان (سیرجان)

Daryadelan - مجموعه آبی دریادلان (سیرجان)

آدرس : استان کرمان-سیرجان ،بلوار امام رضا ،جاده راه آهن، جنب درب شهدای وظیفه (درب کلاه)

مجموعه آبی دریا دلان -بلوار امام رضا

Tel : 034-41324143