استخر دز (دزفول)

Dez - استخر دز (دزفول)

آدرس : دزفول -میدان امام حسین ، بلوار15 خرداد،جنب هتل جهانگردی ،روبروی اداره پست،استادیوم ورزشی شهید مجدیان

استادیوم ورزشی شهید مجدیان -بلوار 15 خرداد

Tel : 061-42422100