استخر آبشار

Abshar - استخر آبشار

آدرس : تهران -شهر قدس ،45 متری انقلاب ،خیابان شهرداری

استخر آبشار -شهر قدس

Tel : 021-46858800