استخر ایثار (کرج)

Esar - استخر ایثار (کرج)

آدرس : کرج -حصارک بالا ،میدان شهرداری ،خیابان مرکز بهداشت

استخر ایثار -حصارک بالا

Tel : 026-34554050