استخر ترمه کرج

Termeh - استخر ترمه کرج

آدرس : کرج، مهر شهر ، بلوار شهرداری ، خیابان پاکدل شرقی

استخر ترمه - مهرشهر

Tel : 026-33406290