استخر ترمه (کرج)

Termeh - استخر ترمه (کرج)

آدرس : کرج، مهر شهر ، بلوار شهرداری ، خیابان پاکدل شرقی

استخر ترمه واقع در کرج

Tel : 026-33406290