استخر یادآوران ( کرج)

Yad avaran - استخر یادآوران ( کرج)

آدرس : کرج ، عظیمیه ،میدان استقلال ، بلوار استقلال ،خیابان پاسداران ، خیابان فردوس

استخر یادآوران ، کرج ، عظیمیه

Tel : 026-32506935