استخر دلفین (کرج)

Dolphin - استخر دلفین (کرج)

آدرس : کرج ، فلکه پنجم ، بلوار شهدا ، خیابان مالک اشتر

استخر دلفین ، کرج

Tel : 026-36522030-36524949