استخر اردوگاه شهید بهشتی (فلاورجان)

Ordoogahe shahid beheshti - استخر اردوگاه شهید بهشتی (فلاورجان)

آدرس : اصفهان ، فلاورجان ، انتهای باغ ابریشم ،اردوگاه شهید بهشتی

استخر اردوگاه شهید بهشتی، باغ ابریشم

Tel : 031-37442702