استخرتختی ( زرین شهر)

Takhti - استخرتختی ( زرین شهر)

آدرس : اصفهان - زرین شهر ،فلکه فرمانداری ،خیابان معراج، استخر تختی

استخر تختی- زرین شهر

Tel : 031-52235665