استخر علقمه( اصفهان)

Alghameh - استخر علقمه( اصفهان)

آدرس : اصفهان -مبارکه -دیزیجه -محله حسن آباد، خیابان آزادی ،خیابان حضرت ابوالفضل

استخر علقمه- مبارکه

Tel : 031-52515800