استخر باشگاه کارگران (اصفهان)

Bashgah e Kargaran - استخر باشگاه کارگران (اصفهان)

آدرس : اصفهان - چهار باغ بالا ،روبروی بیمارستان شریعتی، باشگاه کارگران

استخر باشگاه کارگران - چهارباغ بالا

Tel : 031-36640417