استخرهتل عباسی (اصفهان)

Hotel Abasi - استخرهتل عباسی (اصفهان)

آدرس : اصفهان -خیابان آمادگاه ، هتل عباسی

استخر هتل عباسی -خیابان آمادگاه

Tel : 031-32222157