استخر شهید بختیار (اصفهان)

Shahid Bakhtiyar - استخر شهید بختیار (اصفهان)

آدرس : اصفهان -خیابان صفه، روبروی بیمارستان الزهرا، مجموعه ورزشی شهید آقا بابایی، استخر شهید بختیار

مجموعه ورزشی شهید آقابابایی سپاه صاحب الزمان (عج) - خیابان صفه

Tel : 031-36201597