استخربرق ( تبریز)

Bashgah e bargh - استخربرق ( تبریز)

آدرس : تبریز - خیابان ولیعصر ، خیابان نظامی ،خیابان قطران ،مجتمع ورزشی برق

استخر باشگاه برق- خیابان ولیعصر

Tel : 041-33308040