استخر نیکنام (تبریز)

Niknam - استخر نیکنام (تبریز)

آدرس : تبریز- انتهای بهار غربی ، کوی نظام پزشکی ، پشت مخابرات علامه امینی

استخر نیکنام - بهار غربی

Tel : 041-32861717