استخر شهید چمران (آقایان)

آدرس : تهران، خیابان شریعتی ، پل صدر ، مجموعه ورزشی چمران

مجموعه ورزشی شهید چمران - مخصوص آقایان - پل صدر

Tel : 021 22213032