استخر الهیه (کرمانشاه)

Alahiyeh - استخر الهیه  (کرمانشاه)

آدرس : کرمانشاه - اول الهیه ،روبروی شهرک بهداری

استخر الهیه - خیابان الهیه

Tel : 083-38275872