استخر ایثار (قم)

Esar - استخر ایثار (قم)

آدرس : قم -انتهای بلوار جمهوری ، خیابان کرامت ، مجتمع توانبخشی ایثار ،استخر ایثار

مجتمع توانبخشی ایثار -خیابان کرامت

Tel : 025-32882355