استخر نور (قم)

Noor - استخر نور (قم)

آدرس : قم - نیروگاه ،خیابان شاهد ،میدان امام حسین، مجتمع ورزشی نور

مجتمع ورزشی نور -نیروگاه

Tel : 025-38740372