استخر غدیر (قم)

Ghadir - استخر غدیر (قم)

آدرس : قم - خیابان امام موسی صدر ،خیابان نواب ،کوچه 14

استخر غدیر -خیابان نواب

Tel : 025-36564670