استخر شهید بهشتی(قم)

Shahid beheshti - استخر شهید بهشتی(قم)

آدرس : قم -شهرک پردیسان ،خیابان محمد حسین نواب ،مجموعه ورزشی شهید بهشتی

مجموعه ورزشی شهید بهشتی - شهرک پردیسان

Tel : 025-32808789