استخر زمزم (آقایان) تبریز

Zamzam - استخر زمزم (آقایان) تبریز

آدرس : تبریز- آزادراه زنجان -تبریز ،پشت کارخانه زمزم

استخر زمزم - آزاد راه زنجان- تبریز(مخصوص آقایان)

Tel : 041-36300340