استخر باب الحوائج (تبریز)

bab alhavaeg - استخر باب الحوائج (تبریز)

آدرس : تبریز-کمربند میانی ،کوی شهید جاوید، روبروی درمانگاه

استخر باب الحوائج -کوی شهید جاوید

Tel : 041-35455418