استخر پیام مخابرات (شیراز)

Payam  - استخر پیام مخابرات (شیراز)

آدرس : فارس، شیراز - خیابان قصردشت ،کوچه 59

استخر پیام مخابرات - خیابان قصر دشت

Tel : 071-36112267