استخر پیام مخابرات (تبریز)

Payam - استخر پیام مخابرات (تبریز)

آدرس : تبریز - زعفرانیه ،جنب بیمارستان بین المللی تبریز، استخر پیام

استخر پیام مخابرات -زعفرانیه

Tel : 041-33399944