استخر هتل شیراز (آقایان)

Hotel Shiraz - استخر هتل شیراز (آقایان)

آدرس : شیراز -دروازه قرآن ، هتل شیراز

استخر هتل شیراز - دروازه قرآن، مخصوص آقایان

Tel : 071-32274820