استخر آزادی شیراز

Azadi - استخر آزادی شیراز

آدرس : شیراز -بلوار امیرکبیر ،ابتدای شهرک سجادیه ،استخر آزادی

استخر آزادی - شهرک سجادیه

Tel : 071-38426554