استخر پیام مخابرات ارومیه

Payam - استخر  پیام مخابرات  ارومیه

آدرس : ارومیه -انتهای خیابان هشت شهریور ،تقاطع خیابان خاقانی

استخر پیام -خیابان خاقانی

Tel : 044-33835000