استخر پیام مخابرات (ارومیه)

Payam - استخر  پیام مخابرات (ارومیه)

آدرس : ارومیه -انتهای خیابان هشت شهریور ،تقاطع خیابان خاقانی

استخر پیام -خیابان خاقانی

Tel : 044-33835000