استخر فجر شیراز

Fajr - استخر فجر شیراز

آدرس : شیراز -بلوار پاسداران ،قبل از حسینیه ثارالله ،استخر فجر

استخر فجر- بلوار پاسداران

Tel : 071-38239797 071-38239800