استخر لاله (همدان)

Laleh - استخر لاله (همدان)

آدرس : همدان -میدان پاسداران ،پشت بیمارستان فاطمیه

استخر لاله -میدان پاسداران

Tel : 081-38391353