استخر آرنا (رشت)

Arna - استخر آرنا (رشت)

آدرس : گیلان -رشت، بلوار دیلمان ،چهارراه وحدت ،خیابان وحدت

استخر آرنا- بلوار دیلمان

Tel : 013-33763247