استخر فردوسی (آقایان)

Ferdosi - استخر فردوسی (آقایان)

آدرس : تهران -ضلع جنوبی میدان فردوسی ،مجتمع تجارت جهانی فردوسی طبقه 6- ،استخر فردوسی

استخرمجتمع تجارت جهانی فردوسی -میدان فردوسی (مخصوص آقایان)

Tel : 021-66340445