استخر کارن

Karen - استخر کارن

آدرس : تهران -یوسف آباد ،خیابان 33 ،مجموعه ورزشی کارن

مجموعه ورزشی کارن - یوسف آباد

Tel : 021-88213049