استخر هاشمی نژاد (مشهد)

Hashemi Nezhad - استخر هاشمی نژاد (مشهد)

آدرس : مشهد -میدان سعد آباد (تختی) ،خیابان آبکو ،خیابان تربیت

استخر هاشمی نژاد -میدان تختی

Tel : 051-38435194