استخر ولیعصر (زنجان)

Vali Asr - استخر ولیعصر (زنجان)

آدرس : زنجان - بزرگراه 22 بهمن ،بعد از چهارراه دکتر شریعتی ،اولین بریدگی ،نرسیده به زیباشهر

استخر ولیعصر - زیباشهر

Tel : 024-33780113