استخر هتل چمران شیراز

Ghamran Hotel - استخر هتل چمران شیراز

آدرس : شیراز -بلوار چمران ،هتل چمران طبقه 2- ،استخر چمران

استخر هتل چمران -بلوار چمران

Tel : 071-36268100