استخر قائم (سمنان)

Ghaem - استخر قائم (سمنان)

آدرس : سمنان ،بلوار ورزش ،چهارراه نزهت ،نبش چهارراه

استخر قائم -بلوار ورزش

Tel : 023-33439981-33439985