استخر شهید ترانی (سمنان)

Shahid Tarani - استخر شهید ترانی (سمنان)

آدرس : سمنان -مهدی شهر ،میدان ورزش ،بلوار کارگر ،جنب آتش نشانی

مجموعه ورزشی شهید ترانی- مهدی شهر، بلوار کارگر

Tel : 023-33642222-33643361-4