استخر تختی ایوانکی

TakhTi - استخر تختی ایوانکی

آدرس : سمنان ،ایوانکی ،بلوار شهید سرهنگی ،خیابان استخر

استخر تختی - خیابان استخر

Tel : 023-34524402