استخر شهدای بسطام (شاهرود)

Shohada - استخر شهدای بسطام (شاهرود)

آدرس : سمنان - شاهرود ،ابتدای بسطام ،سر اتوبان شاهرود-بسطام

استخر شهدای بسطام -اتوبان شاهرود -بسطام

Tel : 023-32524178