استخر نشاط (مشهد)

Neshat - استخر نشاط (مشهد)

آدرس : مشهد -قاسم آباد،بلوار شاهد ،خیابان شاهد10

استخر نشاط- قاسم آباد

Tel : 051-35226093